Archive for ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ
Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Ιδρύεται Μη κερδοσκοπική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
με την επωνυμία:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ»
ΕΔΡΑ:
Έδρα είναι η πόλη της Σάμου.
Έχει έμβλημα:
Η σφραγίδα της κοινωνίας ενεργών πολιτών Σάμου
αποτελείται από στοιχεία του εμβλήματος.
Η οργάνωση, θα γράφεται στα Αγγλικά:
SAMOS SOCIETY OF ACTIVE CITIZENS
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ
Αρθρο 2
Σκοπός μας:
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο νησί της Σάμου, με γνώμονα τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.
Ένα υγιεινό νησί με αειφόρο ανάπτυξη, με κοινωνική πρόνοια, με διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικής ηθικής και μιας πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Τα παραπάνω, αποτελούν αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά δικαιώματα που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας και προάγουν την κοινωνική συνοχή.
1. Μια υγιεινή πόλη, ένα υγιεινό χωριό, ένα υγιεινό νησί.
2. Μια βιώσιμη τοπική κοινωνία, με αειφόρο προοπτική, μέσω δημιουργίας νέων θεσμών ανάπτυξης.
3. Διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περιβαλλοντική ηθική.
4. Κοινωνία με πολιτιστική-πολιτισμική ταυτότητα.
5. Διαμόρφωση μιας ανθρώπινης κοινωνίας με ανεπτυγμένη κοινωνική πρόνοια.
6. Διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων εξουσίας και άμεση ενημέρωση του πολίτη – Αναβάθμιση των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας.
7. Ευαισθητοποίηση – Επιμόρφωση – Ενημέρωση – Ενεργοποίηση των πολιτών.
Δράσεις:
Καινοτόμοι σκέψεις και δράσεις, που στοχεύουν σε μια τοπική στρατηγική, για μια αναβαθμισμένη τοπική κοινωνία, με περιβαλλοντική ηθική.
Η προώθηση της καινοτομίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί προσόν και δίδει προσθετική αξία, σε κάθε δημοκρατική και αναβαθμισμένη κοινωνία.
Η κοινωνική συμμετοχή και δράση μέσα από την κοινωνία ενεργών πολιτών, μπορεί να εμπνεύσει τοπικό όραμα και σχεδιασμό του προσανατολισμού, για μια βιώσιμη ανάπτυξη τοπικά.
Ο σχεδιασμός τοπικής ανάπτυξης θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, τη γεωγραφικής μας ιδιαιτερότητα, τα τοπικά μας προϊόντα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, ώστε ο τόπος μας να είναι βιώσιμος και ελκυστικός ως τόπος εγκατάστασης, για μας και τα παιδιά μας, αλλά και τον παγκόσμιο πολίτη.
1. Μια υγιεινή πόλη, ένα υγιεινό χωριό, ένα υγιεινό νησί.
α) Προώθηση καθαριότητας και ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και αποχετευτικών συστημάτων (π.χ. Μείωση απορριμμάτων και ανακύκλωση πάσης φύσεως δευτερογενών υλικών κλπ)
β) Διαχείριση υδάτινων πόρων
γ) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη
δ)Διαμόρφωση μιας ανθρώπινα προσπελάσιμης πόλης με περιπατητική και ποδηλατοδρομική υποδομή
2. Μια βιώσιμη τοπική κοινωνία, με αειφόρο προοπτική, μέσω δημιουργίας νέων θεσμών ανάπτυξης.
α) Αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας με τη μορφή του εξαίρετου και της αριστείας:
– γεωγραφική ιδιαιτερότητα με τη μορφή του εξαίρετου και της αριστείας
– τοπικά προϊόντα
– ιστορία και πολιτισμός
β) Προσανατολισμός και σχεδιασμός τοπικής ανάπτυξης
– προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
– αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών, χωριών και
οικιστικών συνόλων
-στήριξη και βοήθεια στο ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα στους νέους.
3. Διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περιβαλλοντική ηθική.
α) Ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
β) Διάσωση και σεβασμός στα αξιόλογα δείγματα, τοπικής αρχιτεκτονικής, παραδοσιακά κτίσματα και οικιστικά σύνολα.
γ) Προώθηση καθαρών, εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και στρατηγικών μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
4. Κοινωνία με πολιτιστική – πολιτισμική ταυτότητα.
α) Προστασία και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και Πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας.
β) Δημιουργία όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και θεσμών για την άνθηση των τεχνών
γ) Ίδρυση μουσείου σύγχρονης τέχνης.
δ) Συνεργασία με πολιτιστικές οργανώσεις, ομάδες, μουσεία, ιδρύματα από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Διαμόρφωση μιας ανθρώπινης κοινωνίας με ανεπτυγμένη κοινωνική πρόνοια.
α) Προώθηση μιας κοινωνικής πολιτικής για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με υποδομές και βιώσιμους θεσμούς κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. πρότυποι ξενώνες τρίτης ηλικίας και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων)
β) Προώθηση της κουλτούρας αλληλεγγύης και εθελοντισμού τοπικά
γ) Στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια πόλη προσπελάσιμη για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως αναπηρίας
6) Διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων εξουσίας και άμεση ενημέρωση του πολίτη – Αναβάθμιση των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας
-Άμεση και πλήρη ενημέρωση του πολίτη σε όλα τα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος.
-Παρεμβατική δράση στους φορείς εξουσίας με απώτερο σκοπό τη προάσπιση συμμετοχικής δημοκρατίας και δυνατότητα επέμβασης του πολίτη.
7) Ευαισθητοποίηση- Επιμόρφωση – Ενημέρωση – Ενεργοποίηση των πολιτών με :
-Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, δημοσίων διαλέξεων και γενικά παρουσιάσεων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών.
-Δραστηριοποίηση στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) με τη μορφή εκπομπών, συζητήσεων, αρθρογραφίας κλπ
-Έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και άλλων εντύπων.
-Δημόσιες εκδηλώσεις, κλπ
Αρθρο 3
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΠΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 1.:
ΕΡΕΥΝΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΑΔΙΟ 2.:
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ –ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 3.:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΕΣΑ
Για την υλοποίηση των σκοπών της η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ,
δρα μέσω αυτό-οργάνωσης και αυτενέργειας, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα, που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, έχει τη δυνατότητα:
1. Να επιδιώξει την δικτύωση και συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς, εθελοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς, ιδρύματα κλπ, που έχουν κοινούς στόχους και οράματα.
2. Να συνιστά επιστημονικές ομάδες και ομάδες εργασίας και μελέτης, για την αντιμετώπιση, ανάπτυξη, προβολή, προώθηση, υλοποίηση των στόχων της.
3. Να αναλαμβάνει, εκπονεί, συμμετέχει, συνεργάζεται και εκτελεί μαζί και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ερευνητικά κλπ προγράμματα των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους οργανισμούς αυτούς με κοινούς στόχους.
4. Να αναπτύσσει κάθε είδους ενημερωτική, επιμορφωτική και ψυχαγωγική δραστηριότητα (διοργάνωση και συντονισμό διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και οποιωνδήποτε άλλων κριθούν πρόσφορα, ενημέρωση μέσω του Τύπου και των Μέσων Επικοινωνίας, προβολή και ανάπτυξη θέσεων, ιδεών, προτάσεων, άρθρων, δημοσιεύσεων, εκδόσεις εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, συζητήσεων στο διαδίκτυο, κλπ)
5. Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες να συμμετέχει σε στρογγυλά τραπέζια, δημοσκοπήσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις άλλων φορέων, τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου.
6. Να επικοινωνεί, συνεργάζεται, συμμετέχει και εντάσσεται σε ανάλογους κοινωνικούς και άλλους φορείς της χώρας, άλλων χωρών καθώς και με διεθνείς καθ’ ύλη αρμόδιες οργανώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.
7. Να παρεμβαίνει με παραστάσεις, διαβήματα κλπ προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της χώρας, τους επιστημονικούς συλλόγους, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολεία, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και κάθε άλλον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνή φορέα που θα είχε την δυνατότητα και την βούληση να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.
8. Να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές Έρευνας, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εισηγητικών Επιτροπών, Επιτροπών Εκπροσώπησης κλπ. καθώς και να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς για την επίτευξη επί μέρους στόχων.
9. Να προσφεύγει ή και να παρίσταται σε κάθε είδους Νομοθετικά ή Δικαιοδοτικά όργανα (Βουλή, Δικαστήρια, Επιτροπές) στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την επίτευξη των Αρχών και των στόχων της οργάνωσης.
10. Να επιδιώκει τη δυνατόν επιβράβευση και υποβοήθηση της έννοιας του Εθελοντισμού και της μη κερδοσκοπικής κοινωνικής προσφοράς των δραστηριοτήτων των εθελοντών και των εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να προάγει τη λήψη μέτρων προστασίας και ανάπτυξής τους έναντι της Πολιτείας και οιονδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.
11. Να προβαίνει σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προώθηση των αρχών και των σκοπών της εταιρείας και των εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών Οργανώσεων.
12. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ιστοσελίδας της οργάνωσης.
13. Παρεμβάσεις νομικού χαρακτήρα προς υπεράσπιση των βασικών σκοπών της οργάνωσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Οργάνωσης ορίζεται αορίστου χρόνου.
Η Οργάνωση λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, , να υπάρχει απόλυτος αριθμός όχι μικρότερο του 25% των εγγεγραμμένων μελών.
Αρθρο 4
ΜΕΛΗ:
Ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης είναι τα συμβαλλόμενα στο παρόν.
Τα Μέλη της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών διακρίνονται:
Σε Μέλη Τακτικά, Συνεργαζόμενα, Αρωγά, και Επίτιμα.
Α- ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Τακτικά μέλη στην Οργάνωση μπορούν να γίνουν μετά από αίτηση τους, πολίτες του δήμου Σάμου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και αποδέχονται τις αρχές, τους στόχους και τις διατάξεις του καταστατικού μας.
Η είσοδος νέου τακτικού μέλους στην Οργάνωση συντελείται έπειτα από:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Οργάνωση στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται το ισχύον Καταστατικό της Οργάνωσης και ότι θα καταβάλει την εισφορά που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.
Την αίτηση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να συνυπογράφουν, ως εισηγητές,
δύο (2 ) τουλάχιστον από τα μέλη τα Οργάνωσης.
β. Απόφαση του Δ.Σ. που θα λαμβάνεται μετά την κατάθεση της αίτησης του υποψήφιου μέλους.
Τα κριτήρια εισόδου νέων τακτικών μελών οφείλουν να συνάδουν με τη γενική στρατηγική και τους σκοπούς της Οργάνωσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στο σχετικο άρθρο .
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Οργάνωσης και να παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια, που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων, που υπέχει το μέλος για την εκπλήρωση των κοινών σκοπών, θεωρείται επαρκής και σπουδαίος λόγος για τον αποκλεισμό του από την Οργάνωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Οργάνωσης, που λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σχετικο άρθρο .
Β- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:
1. Τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οργανισμοί ή ιδρύματα κλπ. εκπροσωπούνται από ένα φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του οργάνου διοίκησης που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό του.
2. Τα Συνεργαζόμενα Μέλη εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Συνεργαζομένων Μελών μετά από αίτησή τους και αποδοχή αυτής από το Δ.Σ.
3. Τα Συνεργαζόμενα Μέλη καταβάλλουν τη συνδρομή που ορίζεται από το Δ.Σ.
και έχουν δικαίωμα να προμηθεύονται τις εκδόσεις της εταιρείας, να παρίστανται στις Γ.Σ και τις συνάξεις συνεργασίας των Τακτικών Μελών , οργάνωσης να συμμετέχουν στα συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κ.λ.π. ή να αποτελούν μέλη σε επιτροπές, προγράμματα και δράσεις του παρόντος Καταστατικού.
4. Δεν έχουν τα λοιπά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών και ιδιαίτερα δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στα διάφορα Όργανα της οργάνωσης.
Γ- ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς να είναι Τακτικό Μέλος με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται, συμμετέχει αυτόβουλα στις δραστηριότητες της οργάνωσης, με υλική και ηθική υποστήριξη ως Αρωγό Μέλος.
2. Τα Αρωγά Μέλη εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Αρωγών Μελών μετά από αίτησή τους και αποδοχή αυτής από το Δ.Σ.
3. Η ελάχιστη ετήσια οικονομική εισφορά των Αρωγών Μελών καθορίζεται με απόφαση της Γ. Σ. , που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφασή της.
4. Αρωγά μέλη μπορούν να είναι και πρόσωπα που για λόγους εργασίας ή σπουδών απουσιάζουν για αρκετό χρονικό διάστημα από τη Σάμο, εφόσον όμως συμμετέχουν σε Ομάδα Εργασίας – στήριξης στον τόπο που διαμένουν (εάν έχει δημιουργηθεί τέτοια) ή εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, για την πορεία της οργάνωσης, ενημερωμένοι και συντρέχοντάς την με ποικίλους τρόπους.
Δ- ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
1. Με απόφαση της Γ.Σ, μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους ή τιμητικές επιβραβεύσεις αναγνωρίσεως σε οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Οργάνωση, Υπηρεσία ή Φορέα που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Οργάνωση ή εργάστηκε για τους σκοπούς της ή η συμμετοχή του διευκολύνει ή προάγει τους σκοπούς ή τη λειτουργία της, με τη αυτονόητη συναίνεση του τιμώμενου.
2. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγονται, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στις λοιπές εργασίες της Γ. Σ. και τις δραστηριότητες της Οργάνωσης.
3. Το Δ.Σ. της εταιρείας, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και απονομής ηθικών αμοιβών και επιβραβεύσεων που εγκρίνεται από την Γ. Σ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη της εταιρείας έχουν την υποχρέωση:
α) Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της οργάνωσης.
β) Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
γ) Τα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις της Γ.Σ, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους.
δ) Τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να εκτελούν πρόθυμα, υπεύθυνα και έγκαιρα κάθε
εργασία που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της οργάνωσης και έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και να τηρούν τις Αρχές που αναφέρονται στο Καταστατικό, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους Σκοπούς της, να προσέρχονται στις Γ. Σ., τις συγκεντρώσεις, τις συνάξεις συνεργασίας των Τακτικών Μελών, καθώς και των Ομάδων ή Επιτροπών εργασίας που συμμετέχουν.
ε) Δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη.
Η ιδιότητα του Μέλους παύει στις εξής περιπτώσεις :
α) έγγραφης παραίτησης Τακτικού Μέλους
β) διαγραφής Τακτικού Μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων για δύο (2) συνεχή χρόνια.
Το Μέλος που διαγράφηκε για αυτόν τον λόγο, μπορεί να εγγραφεί και πάλι εντός ενός (1) και μόνον έτους , αρκεί να εκπληρώσει όλες τις προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του προς την οργάνωση.
γ) διαγραφής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκπλήρωση διαφόρων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
δ) άμεσης ή έμμεσης παράβασης των σκοπών της οργάνωσης και των αποφάσεων των Οργάνων της.
ε) εκμετάλλευσης ή προβολής ιδεών της εταιρείας και του έργου της προς ίδιον όφελος, ή κομματικού του ή πολιτικού του οφέλους.
στ) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παρόντος Καταστατικού, αφού προηγηθεί κλήση σε απολογία του και σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.
Η απόφαση περί διαγραφής γνωστοποιείται με έγγραφο της οργάνωσης υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο φυσικό πρόσωπο καθώς και στο Τακτικό Μέλος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα Τακτικά Μέλη της οργάνωσης, καταβάλλουν το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής.
Τα Τακτικά Μέλη της οργάνωσης, έχουν την υποχρέωση το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους να καταβάλλουν στην οργάνωση, την ετήσια τακτική συνδρομή τους, που αποφασίζεται από την Γ. Σ. και υπολογίζεται σε ένα ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο – τακτικό μέλος, που είναι ταμειακά τακτοποιημένο.
Το Δ.Σ. της οργάνωσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αναπροσαρμόζει την ετήσια τακτική συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. της οργάνωσης, πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην Γ. Σ.
Το Δ.Σ. της οργάνωσης μπορεί με απόφασή του, να επιβάλει έκτατη εισφορά για την αντιμετώπιση δαπάνης συγκεκριμένου σκοπού.
Αρθρο 5
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, αποτελείται από το σύνολο των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, αφού μόνο αυτά συμμετέχουν στις αποφάσεις της Οργάνωσης. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτά ακόμα τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη της.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, την εκλογή και παύση των μελών του Δ.Σ., την έγκριση του προϋπολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της οργάνωσης, τη λύση της οργάνωσης και τους κατά τη λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας της, τον αποκλεισμό μέλους της Οργάνωσης και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ
1. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μια φορά το χρόνο ή έκτακτα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης των μελών.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, ή και με
απλή έγγραφη πρόσκληση με αποδεικτικό επιδόσεως, στη νόμιμη διεύθυνση των μελών τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. ή και με καταχώρηση της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική σελίδα (site) της οργάνωσης στο διαδίκτυο. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. αναρτάται επίσης στα γραφεία της οργάνωσης. Στη σχετική πρόσκληση ή ηλεκτρονική ανακοίνωση του Προέδρου, καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν.
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά από τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επί όλων των θεμάτων, πλην των ειδικώς και περιοριστικώς αναφερομένων στην παρ 3 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται, εφόσον υπάρχει απαρτία, πάντα με πλειοψηφία των 1/2 των παρισταμένων (ή και εκπροσωπουμένων) μελών.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στα κάτωθι αναφερόμενα θέματα η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα 3/5 των μελών αυτής:
α. τροποποίηση του σκοπού της οργάνωσης – τροποποίηση του Καταστατικού.
β. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
γ. παύση μέλους Δ.Σ.
δ. λύση της οργάνωσης.
ε. ο αποκλεισμός μέλους από την Οργάνωση.
4. Την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. κηρύσσει ο πρόεδρος της Οργάνωσης, ο οποίος και διευθύνει τη συζήτηση. Ο Γραμματέας τηρεί και τα πρακτικά της Γ.Σ. και τα καθιστά διαθέσιμα στα μέλη. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τα παρόντα μέλη.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΚΛΟΓΗ
1. Η Οργάνωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Διαχειριστή και ένα (1) μέλος .
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. για θητεία δύο (2) ετών. Είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
3. Η Γ.Σ με απόφαση της μπορεί να αυξήσει των αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 7 επτά (7) μέλη.
4. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να παύσει μέλος Δ.Σ. για σημαντικό λόγο .
5. Όταν αποχωρήσει μέλος του Δ.Σ., πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, η Γ.Σ. υποχρεούται να εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, σε έκτακτη σύγκλησή της . Ως χρόνος θητείας του μέλους, που εκλέγεται σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας, που είχε το μέλος που κλήθηκε να αντικαταστήσει.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα επί παντός θέματος δια την διοίκηση και την επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης, εκτός εκείνων που ανήκουν στην Γενική Συνέλευση
2 Ο Πρόεδρος συντονίζει τις δραστηριότητες της οργάνωσης και την εκπροσωπεί έναντι παντός τρίτου και ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής και ενώπιον Τραπεζών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα όργανα της Οργάνωσης και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει ή εκλείπει, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Ο Γραμματέας τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της Οργάνωσης και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα για την σύγκλιση των οργάνων της Οργάνωσης.
4. Ο Διαχειριστής ασκεί την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης και ενημερώνει τα βιβλία λογιστικού / οικονομικού ενδιαφέροντος.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε άλλα μέλη της Οργάνωσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέλη περισσότερα του ημίσεως του όλου αριθμού των μελών του.
7. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως ένα μόνο μέλος του Δ.Σ. να τον εκπροσωπήσει σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ο ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.)
Λειτουργική δομή της οργάνωσης, αποτελούν οι Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.).
Κάθε Ο.Ε. δημιουργείται από 4 τουλάχιστον μέλη της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών και ασχολείται κυρίως με το θέμα (αντικείμενο) του ενδιαφέροντος της. Το μέλος μιας Ο.Ε. μπορεί, αν το θέλει, να συμμετέχει και σε άλλες Ο.Ε., δεν μπορεί όμως να εκλεγεί αντιπρόσωπος-σύμβουλος παρά μόνο στην ομάδα που επίσημα ανήκει. Δηλαδή η Ο.Ε.. έχει την έννοια της ιδιαίτερης, πρωταρχικής ενασχόλησης των μελών της με ένα θέμα.
Αν δύο (2) τουλάχιστον μέλη μιας Ο.Ε., με αναφορά τους προς το Δ.Σ. υποστηρίξουν ότι η δραστηριότητα της ομάδας αντιτίθεται σαφώς στους σκοπούς και στόχους της οργάνωσης, τότε το Δ.Σ, αφού ενημερωθεί από τα μέλη της ομάδας για τα γεγονότα, στην συνέλευση της Ο.Ε μπορεί κατά πλειοψηφία να αναστείλει την λειτουργία της ομάδας, μέχρι την πρώτη Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη), οπότε αυτή θα αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της ομάδας. Ανάλογα διαγράφονται ή όχι και τα μέλη που καταγγέλθηκαν.
Επίσης Ο.Ε. διαλύεται από το Δ.Σ, όταν αυτή έχει πέσει σε αδράνεια και δεν παρουσιάζει έργο. Ο αντιπρόσωπος της Ο.Ε. είναι υπεύθυνος να παραδίδει κάθε μήνα στον ταμία του Δ.Σ. τις συνδρομές των μελών.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Ε. Οι συγκεντρώσεις των Ο.Ε. γίνονται τακτικότατα, για να συζητήσουν τους τρόπους παρέμβασης στα ζητήματα που τους απασχολούν, να κάνουν τον απολογισμό τους, να δουν την παραπέρα πορεία τους.
Στις συγκεντρώσεις των Ο.Ε., που γίνονται μέσα στο διήμερο που προηγείται της τακτικής Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, εκλέγει κάθε Ο.Ε. τον αντιπρόσωπο-σύμβουλο, ο οποίος είναι ανακλητός ανά πάσα στιγμή από την συγκέντρωση της ομάδας.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πρόσωπα, που διακρίνονται για την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και κοινωνική, πολιτιστική και επιμορφωτική τους δράση, το οποίο επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων σχετικών με την οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί εγγράφως.
Το Δ.Σ. με απόφαση του δύναται να συγκροτεί Επιτροπές με στόχο την καλύτερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση του σκοπού της Οργάνωσης Κάθε Επιτροπή συντονίζεται από ένα τουλάχιστον Εταίρο. Οι λοιποί Εταίροι έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα ενημέρωσης . Τα μέλη των επιτροπών δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη της Οργάνωσης.
Αρθρο 6
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΣΟΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Έσοδα για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Οργάνωσης, σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς, πέραν του κεφαλαίου της Οργάνωσης (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξημένου, με την είσοδο νέων μελών) αποτελούν:
α. Δωρεές ή επιχορηγήσεις από μέλη, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από το Ελληνικό Δημόσιο, Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΟΤΑ .
β. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα της Οργάνωσης, η οποία είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της, καθώς και από ανάληψη ή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικά και κοινοτικά.
γ . Από ετήσιες συνδρομές των μελών της Οργάνωσης που το ύψος της προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, συντάσσεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική εταιρική χρήση λήγει στις 31.12.2007.
3. Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία μπορεί να αποφασίσει και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Οργάνωσης και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να τεθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία θα εκλέγεται στη Γενική συνέλευση πριν την εκλογή νέου Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει όλη την οικονομική δραστηριότητα της Οργάνωσης και συντάσσει εκθέσεις κοινοποιούμενες προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προς έναν έκαστο των εταίρων.
4. Η Οργάνωση, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων, διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης ή παραμένουν ως αποθεματικά στην Οργάνωση με απόφαση του Δ.Σ.
Πόροι της οργάνωσης – Περιουσία
Οι πόροι και η περιουσία της οργάνωσης προέρχονται :
1) από δωρεές των ιδίων των εταίρων, των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και Ο.Τ.Α., εφόσον γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ της οργάνωσης.
2) Από συνδρομές
3) Από συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα
4) Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα
5) Επίσης μπορεί να επιχορηγείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Ελληνικούς ή αλλοδαπούς, για να πραγματώνονται οι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας της.
Τα έσοδα που τυχόν θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες,
κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες της εταιρείας αποτελούν περιουσία της
οργάνωσης. Στα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκει και κάθε εξοπλισμός ή υλικές
αξίες που θα προκύπτουν μετά από κάθε εκδήλωση ή εισφορά – δωρεά.
Στα μέλη του ΔΣ είναι δυνατόν να χορηγηθούν αποζημιώσεις και ημεραργίες και έξοδα παράστασης και κίνησης όταν πρόκειται να ασχοληθούν με υποθέσεις του σωματείου. Οι αποζημιώσεις καθορίζονται και περιλαμβάνονται στον απολογισμό κάθε χρόνου και εγκρίνονται από τη ΓΣ. Ακόμη αποζημιώσεις μπορεί να χορηγηθούν και στα μέλη της ΓΣ Το ύψος των αποζημιώσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αμοιβή του δημοσιου υπαλληλου .
Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσει η οργάνωση στα
χρόνια λειτουργίας της μετά τη λύση της περιέρχονται στην περιουσία τoυ μουσείου Σάμου και στο σχολείο με παιδιά με ειδικές ανάγκες Σάμου κατά το ½ στο καθενα .
ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εκτός από τα κατά τον νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Οργάνωσης, τηρούνται οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Δ.Σ., Βιβλίο Ταμείου και Αρχείο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων.
Τα βιβλία αυτά υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση κατάλληλης υποδομής, να είναι και μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά περίπτωση με ασφαλή αντίγραφα.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
1. το μητρώο των Μελών (Τακτικών, Συνεργαζόμενων,. Αρωγών, Επίτιμων)
2. τα πρακτικά των Γ.Σ
3. τα πρακτικά του ΔΣ
4. το ειδικό βιβλίο εκθέσεων-πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής
5. τα λογιστικά βιβλία που ορίζονται από τον νόμο και τις φορολογικές αρχές
6. το βιβλίο αποθήκης και του μη αναλώσιμου υλικού-βιβλιοθήκη
Αρθρο 7
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η Οργάνωση διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των 3/5 των μελών και πλειοψηφία επίσης των 3/5 των ψηφισάντων. ή όταν ο αριθμός των μελών του κατέβει κάτω από το νόμιμο όριο.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τους σχετικούς νόμους και τις διατάξεις του ΑΚ και του Εισαγωγικού Νόμου.

Advertisements

Σχολιάστε